Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Checklistworld

Laatste update: december 2021.

Checklistworld is gevestigd te 8380 Lissewege, Lisseweegs Opperhof 2, e-mail hersenmist@proton.me en is een initiatief van Vicky Boerjan, tel. 050/670694, ondernemingsnummer 0685.640.639.

Artikel 1 Definities

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Checklistworld. In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

1.2. Opdrachtnemer: Checklistworld, gevestigd te Lisseweegs Opperhof 2 te 8380 Lissewege ingeschreven onder ondernemingsnummer BE 0685.640.639 en vertegenwoordigd door Vicky Boerjan.

1.3. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Checklistworld aangeboden diensten.

1.4. Bezoeker: de persoon die de websites van Checklistworld bezoekt.

1.5. Producten en diensten: de producten, leveringen, verkopen en diensten die worden aangeboden via Checklistworld, zowel via de website, e-mail of telefonisch.

1.6. Overeenkomst: dit is de overeenkomst inclusief deze algemene voorwaarden tussen Checklistworld op grond waarvan deze producten en diensten worden geleverd.

1.7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant zich kan bedenken en gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die de klant heeft om zich te bedenken en de overeenkomst te herroepen.

1.9. Drukkerij: de drukkerij of de printerij waar Checklistworldde door klant bestelde zaken laat vervaardigen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes waarbij Checklistworld diensten aan een klant levert, ook als deze producten en diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. 

2.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Checklistworld, waarbij derden betrokken worden.

2.3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van klant zijn niet geldig. De toepasselijkheid hiervan wordt ook uitdrukkelijk door Checklistworld van de hand gewezen.

2.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Checklistworld en de klant zullen indien dit het geval is overleggen om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepaling(en) in acht genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.5. Indien Checklistworld niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Checklistworld in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6. Checklistworld is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met klant besproken.

Artikel 3 Aanbod

3.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3.2.. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of extra voorwaarden kent, staat dit nadrukkelijk vermeld.

3.3. Elk aanbod bevat informatie die duidelijk maakt voor de klant wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan het ingaan op het aanbod zijn verbonden.

3.4. Gebruikte afbeeldingen laten een waarheidsgetrouwe weergave zien van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.

3.5. Checklistworld  en de drukkerij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het produceren van de bestellingen van producten en het leveren van diensten. Het geleverde product is een natuurproduct dat betekent dat het reageert op temperatuur- en vochtverschillen. De drukker van Checklistworld probeert dit zoveel mogelijk te minimaliseren, door onder andere speciale vochtreguleringssystemen. Het product kan daardoor onderhevig zijn aan kleine uiterlijke verschillen. Aanvullend daarop kunnen nabestellingen (levering na de eerste levering) onderhevig zijn aan kleur- en afwerkingsverschillen door ontwikkeling en/of verandering van machines. Checklistworld en de drukkerij zullen met de grootste zorgvuldigheid deze verschillen proberen te beperken, echter een identiek product is niet altijd te garanderen.

3.6. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Checklistworld niet.

Artikel 4 Offertes en overeenkomsten

4.1. Overeenkomsten kunnen zowel mondeling, schriftelijk (per brief of e-mail), als ook via een offerte tot stand komen. De overeenkomst komt tot stand na het aanvaarden van het aanbod van Checklistworlddoor ondertekening van de overeenkomst, het bevestigen per e-mail of door het klikken op de bestelknop in het registratieproces op de website. Als het gaat om een telefonische overeenkomst of overeenkomst per e-mail, geldt het verstrekken van de betalingsgegevens door de klant als het ingaan van de overeenkomst. 

4.2. Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele verzend-, transport- en portkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen van de aangeboden diensten en/of producten worden niet verhoogd, maar Checklistworld is slechts gebonden door deze prijzen binnen de termen van redelijkheid en billijkheid en gedurende de wettelijke betalingstermijn, tenzij anders overeengekomen. Behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven, wettelijke regelingen en bepalingen. 

4.3. Checklistworld is verplicht zich te houden aan de wetgeving over de vaste boekenprijs.

4.4. Offertes van Checklistworld zijn gebaseerd op de informatie die door klant is gegeven. De klant staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. 

4.5. Checklistworld kan gebruik maken van offertes, waarbij de geldigheidsduur steeds zal worden vermeld. Indien de geldigheidsduur niet wordt vermeld geldt hiervoor een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van het aanbod. Checklistworld is slechts gebonden aan offertes indien de aanvaarding van de klant schriftelijk of per e-mail binnen de geldigheidsduur gebeurt. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod, is Checklistworld niet daaraan verbonden, tenzij Checklistworld het anders aangeeft.

4.6. Het enkel uitbrengen van een aanbieding verplicht Checklistworld niet tot het sluiten van een overeenkomst. De offertes zijn vrijblijvend en gebeuren in schriftelijke, digitale vorm, tenzij Checklistworld om spoedeisende redenen van een schriftelijke offerte afziet. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door Checklistworld.

4.7. Checklistworld kan niet aan offertes worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen bevatten.

4.8. Bij een eventuele aanvraag van een offerte worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen het offertebedrag en het werkelijk gefactureerde bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van een overeenkomst, tot weigering van betaling, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant. 

4.9. Eventuele offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

4.10 Een samengestelde prijsopgave verplicht Checklistworld niet tot de levering van een gedeelte van de aanbieding of de offerte. 

4.11. De overeenkomst komt tot stand door een tijdige aanvaarding van de klant van het aanbod van Checklistworlden de betaling van het overeengekomen bedrag. 

Artikel 5 Algemene verplichtingen van partijen

5.1. Opdrachtgever en Checklistworld zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo snel mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de klant ter beschikking heeft gesteld aan Checklistworld, worden gehouden voor rekening en risico van de klant.

5.2. Opdrachtgever en Checklistworld zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.

5.3. Checklistworld verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens klant verstrekt geheim te houden.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

6.1. Checklistworld voert de werkzaamheden tengevolge de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit.  

6.2. Indien het nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht, heeft Checklistworld het recht de dienst, geheel of ten dele, door derden uit te laten voeren. Checklistworld doet hierbij zijn uiterste best om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteiten te bereiken.

6.3. Checklistworld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht. Eventueel ingeschakelde derden dienen zelf voor een dekkende aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen.

6.4. Als door Checklistworld ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van klant of een door klant aangewezen locatie, draagt klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers of derden in redelijkheid gewenste faciliteiten. De klant zal Checklistworld vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de klant of van onveilige situaties in diens organisatie.

6.5. Checklistworld voert de diensten en opdracht ter goeder trouw uit en baseren ons hiervoor op de informatie die ons in het kader van de aanbieding is verstrekt door de klant. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van door de haar verstrekte of voorgeschreven uitvoeringsvoorschriften en dergelijke.

Artikel 7 Wijziging van de opdracht en prijzen

7.1. De klant aanvaardt dat de tijdspanne van de diensten en opdracht kunnen worden beïnvloed  als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Checklistworld in beginsel de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van klant. Checklistworld kan, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, als dit kwalitatief gevolgen zou hebben voor de te leveren dienst.

7.2. Eventuele aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Checklistworld deze schriftelijk heeft bevestigd.

7.3. Indien een wijziging meerwerk ten gevolge heeft, mag Checklistworld de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij klant in rekening brengen. Checklistworldzal de klant hier vooraf over inlichten. Checklistworldbrengt geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan hemzelf kunnen worden toegerekend.

7.4. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal Checklistworld de klant hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. Overschrijdingen van offertes tot 15% worden als begrotingsrisico door de klant geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

7.5. Checklistworld behoudt zich het recht voor om wettelijk vastgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering van deze opdracht, aan de klant door te berekenen. Checklistworld kan ook de kostprijs van abonnementen en tools noodzakelijk voor de opdracht aan de klant aanrekenen. Checklistworld is verplicht eventuele prijswijzigingen zo snel mogelijk aan de klant mee te delen en toe te lichten.

7.6. Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Alle eventuele taksen, rechten, verplaatsingskosten en andere kosten zijn ten laste van de klant.

7.7. De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieve titel. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijnen kan onder geen enkele voorwaarde de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. Elke vertraging in de uitvoering waarvan wij kennis zouden krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de klant. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van ons wegens niet of vertraagde levering of uitvoering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd ontheft de klant niet van zijn verplichtingen.

Wanneer Checklistworld onverhoopt niet kan leveren, krijgt de klant het verschuldigde bedrag terug voor zover er nog geen diensten werden geleverd aan de klant. Gaat het bijvoorbeeld om een traject met 1-op-1 sessies en kunnen 2 van de 10 sessies niet doorgaan, dan krijgt de klant 1/5 van het betaalde bedrag terug.

Wijzigingen in de bestelling of opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

Wijzigingen in de bestelling of opdracht hebben tevens mogelijks tot gevolg dat de opgestelde prijsraming kan wijzigen. Elke verandering in de uitvoering waarvan wij kennis zouden krijgen en die een substantiële invloed heeft op de prijsraming, zal zo snel mogelijk ter kennis gebracht worden aan de klant. Hoewel de overeengekomen prijsramingen zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elk factuurprotest om die reden als ongegrond aanzien. Een gemelde wijziging in de prijsraming omwille van een wijziging in de bestelling of opdracht zal onder geen beding de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. 

Artikel 8 Exclusiviteit en herroepingsrecht

8.1. Door een order te plaatsen bij Checklistworld geeft de klant Checklistworld exclusief de opdracht om voor de klant de bestelde goederen te produceren, vervaardigen en verveelvoudigen. De door de klant geplaatste order is hierdoor onomkeerbaar en dus onherroepelijk vanaf het moment dat de overeenkomst is gesloten, zoals hierboven vermeld.

8.2. Wanneer de klant op een moment dat de order onherroepelijk is geworden weigert te betalen, is de klant toch verplicht om  betalingen aan Checklistworld te verrichten.

8.3. Het herroepingsrecht is enkel toepasselijk indien de klant een consument is en geen handelaar of ondernemer is. Bij een verkoop op afstand of een overeenkomst gesloten tussen een consument en een handelaar, waarbij uitsluitend gemaakt werd van communicatie op afstand (telefoon, fax, internet, mail, …), beiden niet fysiek tegelijkertijd aanwezig zijn om een overeenkomst te sluiten, zijn deze herroepingsregels van toepassing, tenzij de wettelijke uitzonderingen.

8.5. De klant beschikt over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, tenzij het gaat om goederen die volgens specificaties van de klant vervaardigd zijn. De klant hoeft geen reden hiervoor op te geven, maar Checklistworld kan wel de vraag stellen wat de reden is. De klant is niet verplicht hierop te antwoorden.

8.6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de onderstaande overeenkomsten:

– dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

– de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

– de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- of video-opnamen of van computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 •  de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling;
 • overeenkomsten voor de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daardoor verliest.

8.7. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend via dit herroepingsformulier waarop ook staat waar je het herroepingsformulier kan indienen of opsturen: https://docs.google.com/document/d/1gw9kv9-g4VlKv2UcYKE5BEJaRHD1tnnllnTUPX9dTCo/edit?usp=sharing

U kan er ook altijd voor kiezen het herroepingsformulier van de FOD Economie te gebruiken: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf

8.8. Terugbetaling van de kosten.

De aankoopprijs en bezorgkosten, krijgt de klant volledig terugbetaald als het gaat om een standaardlevering. Bij een andere levering (bijv. expresslevering of verzekerde levering) moet Checklistworld  deze kosten niet terugbetalen. De retourkosten zijn niet ten laste van Checklistworld, maar zijn ten laste van de klant. 

Bij diensten die geleverd werden en gebruikt tijdens de bedenktermijn, mag Checklistworld kosten aanrekenen voor de geleverde prestaties. De klant dient aan  Checklistworld een evenredig bedrag betalen voor dat wat al is geleverd op het moment dat de klant Checklistworld ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst. Het bedrag wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Alle kosten worden terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt om het product en/of de diensten te kopen, tenzij de klant vraagt om op een andere manier terugbetaald te worden. 

8.9. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

8.10 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de folder van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/herroepingsrecht.pdf

Artikel 9  Auteursrecht, licentie en intellectueel eigendom

9.1. Op elk werk van Checklistworld is volgens de Belgische wet automatisch het auteursrecht van toepassing. Onverminderd wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, behoudt Checklistworld zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswetgeving.

9.2. Alle door Checklistworld verstrekte informatie, aanbiedingen, ideeën, gemaakte teksten, creatieve concepten en ontwerpen, of  andere stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in het kader van de opdracht en mogen door de klant niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht zonder voorafgaande toestemming van Checklistworld.

9.3. De in het kader van de overeenkomst door Checklistworld geleverde ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden en aangebrachte wijzigingen in vormgeving en teksten, blijven eigendom van Checklistworld, ongeacht of deze aan klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Checklistworld behoudt zich echter het recht voor om dergelijke te leveren prestaties te gebruiken of weer te geven in zijn werkportfolio, toekomstige onderwijspublicaties en in de marketing, reclame of promotie van de diensten van Checklistworld. Indien de Klant zich om welke reden dan ook niet op zijn gemak voelt bij het opnemen van zijn werk in de werkportefeuille van Checklistworld, is het de plicht van de Klant om Checklistworld hiervan op de hoogte te stellen.

Checklistworld heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst teksten, producten  en diensten voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht. Checklistworld behoudt hierbij het recht de geleverde materialen voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in zijn portfolio.

9.4. Indien Checklistworld diensten en producten op basis van aanwijzingen van klant vervaardigt, staat klant ervoor in dat daardoor geen rechten van derden zullen worden geschonden.

9.5. Tenzij anders overeengekomen, krijgt de klant van Checklistworld een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door Checklistworld in de uitvoering van de overeenkomst in opdracht van de klant worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zodra en zolang de klant voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.

9.6. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de klant zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan. Alle door Checklistworld eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, tekeningen, audio, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Checklistworld worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

9.7. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door klant aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan Checklistworld.

9.8. Checklistworld is gerechtigd de klant te vragen om een naamsvermelding aan te brengen.

9.9.  Het is klant niet toegestaan veranderingen in de zaak aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

9.10. Checklistworld behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, als hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Levering, eigendomsvoorbehoud en overgang van eigendom

10.1. Bestellingen geplaatst door natuurlijke personen (consumenten) worden verwerkt na ontvangst van de betaling, tenzij anders is overeengekomen. Orders geplaatst door rechtspersonen worden direct verwerkt en kunnen op factuur besteld worden, tenzij anders is overeengekomen.

10.2. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien Checklistworld een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nooit een absolute termijn. Checklistworld heeft geen resultaatsverbintenis. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nooit met meer dan een maand overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient klant Checklistworld schriftelijk in gebreke te stellen alvorens over te gaan tot het nemen van andere maatregelen.

10.3. Checklistworld en de drukkerij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen om te zorgen dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat de levering vrij  is van gebreken.

10.4.  De klant is gehouden de geleverde zaak op het moment van (af)levering en in ieder geval binnen de 8 dagen na aflevering te onderzoeken. Daarbij moet de klant onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van de levering overeenstemt met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

10.5. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen 8  dagen na levering per e-mail of schriftelijk aan Checklistworldte worden gemeld. Checklistworld kan vragen dat de gebrekkige zaak wordt opgestuurd, tenzij dit onmogelijk of onredelijk is. Blijkt de melding naar de opvatting van Checklistworld gegrond te zijn, dan zal de gebrekkige zaak naar keuze van Checklistworld worden gerepareerd of vervangen.

10.6. Indien is overeengekomen dat levering gefaseerd zal worden uitgevoerd kan Checklistworld de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

10.7. Indien Checklistworld gegevens behoeft van klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat klant deze aan Checklistworld ter beschikking heeft gesteld.

10.8. Indien klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van klant nadat Checklistworld hem heeft verwittigd. Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

10.9. Checklistworld blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Alle aan de klant geleverde diensten, zelfs wanneer deze door hem reeds worden gebruikt, blijven eigendom van Checklistworld tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur. Wordt het bestelde door de klant doorverkocht, dan komt het recht op de daaruit leidende verkoopprijs tot de plaats van de verkochte diensten. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze aan klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door klant aan te wijzen derde worden gebracht.

10.10.  De inhoud van de website www.checklistworld.be valt onder het intellectueel eigendomsrecht. Dat geldt ook voor de cursusinhoud en andere diensten van Checklistworld. De klant mag niets van een dienst of een gedeelte daarvan kopiëren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken of te reconstrueren.

Artikel 11 Klachten en garantie

11.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet de klant binnen 8 dagen na factuurdatum, dan wel indien dit tijdstip later ligt, uiterlijk binnen 14 dagen na afronding van de betreffende werkzaamheden, kenbaar maken aan Checklistworld via e-mail. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Checklistworld hier adequaat op kan reageren. Klachten over de leveringen dienen volgens de in hoofdstuk 10 van deze algemene voorwaarden, ingediend worden en vallen ook onder de toepasselijke bepalingen van dit hoofdstuk.

11.2. Eventuele klachten zullen door Checklistworld binnen twee weken beantwoord worden, tenzij dit niet mogelijk is. Indien dit het geval is deelt Checklistworld dit zo snel mogelijk mee en doet zij haar uiterste best om zo nel mogelijk alsnog te reageren.

10.3. Indien een klacht – naar de mening van Checklistworld– gegrond is, zal Checklistworld de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Checklistworld aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 15.

10.5. Klachten met betrekking tot de factuur dienen gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Bij gebrek hieraan zal de factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. 

10.6. Klachten ontheffen de klant niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in deze algemene verkoopsvoorwaarden gestelde termijn.

10.7. Indien de te leveren zaak niet voldoet aan de gestelde productvereisten, zal  Checklistworld de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Checklistworld vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt klant zich reeds nu de te vervangen zaak aan Checklistworld te retourneren.

10.8. Vanwege het ‘werkende’ karakter (onderhevig aan temperatuur- en vochtverschillen) vallen uiterlijke verschillen binnen redelijkheid niet onder deze garantieregeling. Nabestellingen (levering na de eerste levering) kunnen onderhevig zijn aan kleur- en afwerkingsverschillen. Binnen redelijkheid vallen deze uiterlijke verschillen niet onder deze garantieregeling.

10.9. De garantieregeling geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer klant of derden de zaak heeft/hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is.

10.10. Indien niet tijdig klacht wordt ingediend, blijft klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.

10.11. De in deze algemene voorwaarden bepaalde garantie, laat de garantieaanspraken van klant uit hoofde van de wet onverlet, alles met inachtneming van wat in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is bepaald, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van wat aan klant is verkocht en geleverd.

10.12. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met wat was overeengekomen en dit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Checklistworld niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Artikel 11 Betaling en verwijlskosten

11.1. Betaling dient op onze bankrekening op de facturen vermeld binnen de 10 dagen na factuurdatum en dit zonder korting. Checklistworld kan een korting aanbieden, mits niet in strijd met de wetgeving op de vaste boekenprijs. Betalen van diensten die onmiddellijk op het internet worden aangekocht, gebeuren onmiddellijk. Betaling dient per bankoverschrijving of digitale betaalmethoden, en in de Euro-valuta, plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen of voorzien, o.a. door gebruik van internationale verkoopplatformen.

11.2. De klant is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover ons ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens deze algemene verkoopsvoorwaarden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

11.3. Er kan een voorschotfactuur opgemaakt worden in functie van de gevorderde werkzaamheden die reeds uitgevoerd werden dan wel in functie van de aard van de opdracht die ons toebedeeld wordt. 

11.4. In geval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldatum, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege vanaf de factuurdatum een conventionele verwijlintrest opbrengen van 8% per jaar, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Indien de klant in gebreke blijft te betalen, is Checklistworld niet verplicht tot verdere levering en kan Checklistworld tot ontbinding van de overeenkomst besluiten en een schadevergoeding vorderen. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

11.5. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag verbindt de klant zich er uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele invorderingskosten als schadevergoeding aan de verkoper een bedrag te betalen gelijk aan 15% van de factuurbedragen, met een minimum van € 100,00.

11.6. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden toegerekend op eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom.

11.7. De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld – of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten onmiddellijk opeisbaar zijn. Checklistworld behoudt zich in dit geval het recht voor gedane bestellingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de klant bij aangetekende brief, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

11.8.  De eventuele gemaakte gerechtelijke en kosten voor verplichte uitvoering zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde verwijlskosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12 Kosten retourzending bij gebreken of tekorten

12.1. De eventueel gemaakte portokosten voor het op verzoek van Checklistworld terugzenden van de gebrekkige zaak zal Checklistworld aan klant vergoeden. Indien klant op eigen initiatief zending terugstuurt dan ontvangt klant geen vergoeding van portokosten, tenzij anders overeengekomen.

12.2. Andere kosten dan portokosten zullen door Checklistworld niet worden vergoed, tenzij anders overeengekomen.

12.3. Checklistworld heeft het recht een zaak die zonder zijn toestemming en zonder betaling van portokosten wordt geretourneerd te weigeren.

12.4. Wanneer Checklistworld oordeelt dat een melding over een gebrek/tekort ongegrond is, en Checklistworld heeft gevraagd de zaak op te sturen, zal Checklistworld deze zaak op kosten van Checklistworld aan klant retourneren.

12.5. Wanneer de  klant een naar eigen oordeel gebrekkige zaak zonder toestemming en/of aanwijzing van Checklistworld terugstuurt en Checklistworld is van oordeel dat de melding over het tekort niet gegrond is, is Checklistworld gerechtigd de kosten van retournering van de zaak aan klant bij klant in rekening te brengen.

Artikel 13  Incassokosten

13.1. Is klant in gebreke of in verzuim (met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen), dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. Indien Checklistworld aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele redelijke gerechtelijke en executiekosten die door Checklistworld werden gemaakt, komen eveneens voor rekening van klant.

13.2. De klant is rente verschuldigd over de  gemaakte incassokosten.

Artikel 14 Geheimhouding

14.1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het (soort) informatie. Er kan door Checklistworld gevraagd worden om eerst een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1. Checklistworld is slechts aansprakelijk voor schade die de klant lijdt door tekortkomingen van Checklistworld bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst of opdracht indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Checklistworld of zijn ondergeschikten.

15.2. Indien door Checklistworldgeleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Checklistworldjegens klant beperkt tot de aan klant voor die zaken berekende koopprijs.

15.2. De aansprakelijkheid van Checklistworld is steeds beperkt tot hetzij de terugbetaling van de waarde van bestelling of opdracht, hetzij het kosteloze herstel/herwerking ervan, naar onze keuze. Checklistworld kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, zoals gebruiksderving, schade aan andere onderdelen of goederen. Ook kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde winst.

15.3. Checklistworld kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele onvolledigheid van een checklist of gewijzigde omstandigheden waardoor een checklist onvolledig of onjuist is. Daarom zijn er in elke checklist velden voorzien die de klant zelf kan aanvullen. Het is de klant zelf die op de hoogte moet blijven van alle wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen waaraan hij kan onderworpen zijn voor de gebeurtenis waarvoor hij een checklist bij Checklistworld heeft gekocht. 

15.4. Ingeval van ziekte of overmacht wordt iedere verplichting tot dienstverlening van ons geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van deze ziekteperiode of overmacht, zonder dat wij tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn voor een eventueel geleden schade of verlies en zonder dat een vermindering van facturatie plaatsvindt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen door ons geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen door ons in redelijkheid niet van die omstandigheid te voorzien was op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

15.4. Opdrachtgever vrijwaart Checklistworld voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade, voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Checklistworld door klant of door een ander aan wie klant dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of aantoonbare grove schuld van Checklistworld.

15.5. Checklistworld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Checklistworld is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Checklistworld is, onverminderd het bovenstaande, niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan de opzet en/of grove schuld en/of onrechtmatig handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.

15.6. Alle door Checklistworld gegeven adviezen en gedeelde kennis zijn geheel vrijblijvend. Over deze niet-bindende informatie verleent Checklistworld geen enkele garantie. Voor het al dan niet opvolgen van deze adviezen, kan Checklistworld niet aansprakelijk worden gesteld. Dit komt echter te vervallen als er sprake zou zijn van opzettelijk veroorzaakte schade door ernstige, bewijsbare schuld van Checklistworld.

Artikel 16 Vrijwaringen

16.1. De klant vrijwaart Checklistworld voor alle vorderingen, eisen en/of aanspraken van derden, waaronder ook de daarmee samenhangende kosten van rechtsbijstand, met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. De klant verklaart dat deze materialen niet zijn belast met enige vordering, eis of aanspraak. Voorts verklaart de klant dat het openbaar stellen en verveelvoudigen daarvan geen plagiaat opleveren. Tevens verklaart de klant dat genoemde materialen niet strijdig zijn met enige wettelijke bepaling en dat ze ondubbelzinnig vrij zijn van enige vorm van smaad, discriminatie, racisme, laster en/of het aanzetten tot haat.

16.2. Als de klant aan Checklistworld digitale bestanden, informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de digitale bestanden, informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en andere defecten. Schade hieruit voortvloeiend kan de klant worden aangerekend.

Artikel 17 Overmacht

17.1. Checklistworld is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

17.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van externe oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Checklistworld geen invloed kan uitoefenen en  waardoor Checklistworld niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Checklistworld worden daaronder begrepen.

17.3. Checklistworld heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Checklistworld zijn verbintenis had moeten nakomen.

17.4. Indien er sprake is van overmacht zal de klant, Checklistworld hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak  van de overmacht.

17.5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.

17.5. Voor zover Checklistworld ten tijde van het aanvangen van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Checklistworld gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Opschorting en ontbinding

18.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Checklistworld worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Checklistworld zijn verstrekt, heeft Checklistworld het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de in dat geval gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

18.2. Bestellingen en annuleringen

Bij het bestellen en/of inboeken van diensten kunnen wij autonoom beslissen om een voorschotfactuur op te maken. Bij betaling van dit voorschot verbindt de klant zich ertoe de bestelde diensten aan te schaffen of te laten leveren. Deze verbintenis is onomkeerbaar. Bij annuleringen kan de klant dit voorschot niet terugvorderen wegens de ontstane winstderving.

18.3. Checklistworld is ook bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

 – na het sluiten van de overeenkomst aan Checklistworld ter kennis gekomen omstandigheden een goede grond geven te vrezen dat klant de verplichtingen niet zal nakomen;

– de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft;

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich omstandigheden voordoen welke van die aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

18.4. In geval er redelijke grond bestaat te vrezen dat de  klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

18.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van  Checklistworld op klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Checklistworld de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken op basis van de  overeenkomst en de wet.

18.6. Checklistworld behoudt steeds het recht (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Geschillen

16.1. In geval van geschillen die voortkomen uit een overeenkomst tussen klant en Checklistworld, of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van bemiddeling.

16.2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van bemiddeling, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement  Brugge.

Artikel 20 Toepasselijk recht

20.1. Op elke opdracht tussen Checklistworld en klant is het Belgische recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer klant in het buitenland woont of is gevestigd. De bevoegde rechter zal zijn de rechter in het arrondissement Brugge, tenzij wettelijke of gerechtelijke regels van dwingend zich daartegen verzetten. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van heel de overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging nieuwe bepalingen vaststellen, indien het mogelijk is in rechte de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst te eerbiedigen. 

20.2. Partijen zullen pas, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, een beroep doen op de rechterlijke instanties. 

20.3. Indien in voorkomend geval deze algemene voorwaarden vertaald moeten worden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend. 

Artikel 21 Wijziging voorwaarden

Checklistworld behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Checklistworld of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Blijf altijd op de hoogte van nieuwe checklists!

>